Polityka prywatności

Dane Osobowe

SEMSTORM International sp. z o.o. przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności swoich użytkowników i klientów.
Podczas korzystania z serwisu, a w szczególności przy rejestrowaniu się w serwisie, możesz zostać poproszony o podanie swojego adresu e-mail oraz innych danych. m.in.: imię, nazwisko, telefon, płeć, wiek oraz adres zamieszkania: numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miasto. Podany przez Państwa adres e-mail oraz inne dane osobowe jest nam niezbędny do realizacji świadczenia usług, w tym zamówień, odpowiedzi na zadane pytania, przesyłania newslettera oraz informacji dotyczących serwisu lub zgodnych z profilem działania SEMSTORM International sp. z o.o. Dane osobowe zbieramy od Państwa w celu realizacji usług oraz ich optymalizacji, dla celów informacyjnych, technicznych, marketingowych, a także w celach statystycznych.
Dane osobowe oraz inne dane Użytkowników serwisów internetowych zebrane przez nas, przetwarzamy w sposób zgodny z celem dla jakiego zostały zebrane, w tym z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia. Podobnie dane osobowe powierzone nam przez naszych Klientów są przetwarzane zgodnie z zawartymi umowami oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
SEMSTORM International sp. z o.o. przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników serwisów internetowych oraz danych powierzonych przez naszych Klientów, stosuje uznane międzynarodowe standardy, dobre praktyki oraz zabezpieczenia wymagane przepisami prawa adekwatne do ryzyk i celów przetwarzania tych danych.

Baza Danych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników i Klientów jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych w sposób adekwatny do celów przetwarzania danych osobowych i zagrożeń. System informatyczny przetwarzający dane osobowe odpowiada wymaganiom wysokiego poziomu ochrony danych osobowych Użytkowników i danych Klientów, zgodnie z przepisami rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz.1024).
SEMSTORM International sp. z o.o. używa w swojej działalności plików zwanych cookies w celu dostosowania naszych usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb naszych Użytkowników i mierzenia ich zainteresowania. Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim komputerze funkcje przyjmowania cookies. W takim przypadku utraci możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszym serwisie.

Wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania informacji osobom, których dane kontaktowe posiadamy, a które zgodziły się na założenia polityki prywatności związane z funkcjonowaniem serwisu i serwisów pośrednich (np. zmiany w funkcjonowaniu), jak również inne informacje niekomercyjne. Każdy Użytkownik może wyrazić prawo sprzeciwu wobec takim działaniom.

Prawo weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych przez Użytkowników

Każdy - Użytkownik serwisu, który udostępnił swoje dane osobowe ma możliwość ich weryfikacji, modyfikacji lub też ich usunięcia. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres: SEMSTORM International sp. z o.o., ul. Walczyka 7, Warszawa lub na adres e-mail: kontakt@semstorm.com

Zmiany w Polityce Prywatności

Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w Polityce Ochrony Prywatności. SEMSTORM International sp. z o.o. deklaruje przestrzeganie w/w zasad, jednak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

2013 - 2016 SEMSTORM
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego